top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy Serwis internetowy www.wprzestrzeni.com (dalej „Serwis”), stanowi własność W Przestrzeni-Instytut Rozwoju z siedzibą ul. Plac Solny 16, 50-062 Wrocław, zwanej dalej „Administratorem”. Polityka prywatności określa zasady pozyskiwania, przetwarzania oraz udostępniania danych osobowych, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora. Korzystanie ze Serwisu jest tożsame z zapoznaniem się Użytkownika z treścią niniejszego dokumentu oraz wyrażeniem zgody, na zawarte w nim postanowienia. Akceptacja Polityki prywatności nie wyłącza, ani nie zastępuje wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych celem poprawnej realizacji umów zawieranych za pośrednictwem Serwisu. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków dotyczących niniejszej polityki ochrony prywatności, prosimy o skontaktowanie się z nami pod adresem podanym poniżej.

Oznaczenie podmiotu odpowiedzialnego

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację zadań wskazanych Polityką prywatności oraz Administratorem danych osobowych jest W Przestrzeni-Instytut Rozwoju z siedzibą ul. Plac Solny 16, 50-062 Wrocław.

Definicje

1. Administrator – W Przestrzeni-Instytut Rozwoju z siedzibą ul. Plac Solny 16, 50-062 Wrocław.

2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

3. Przetwarzanie danych osobowych – jest to każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany, czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

4. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

6. Serwis – Serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.wprzestrzeni.com

7. Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

8. Pliki cookies – dane informatyczne, m.in. niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach wykorzystywanych do kontaktu elektronicznego ze Serwisem, przy wykorzystaniu przeglądarki stron internetowych, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies Administratora – pliki cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

10. Urządzenie – elektroniczne urządzenie wykorzystywane przez Użytkownika do korzystania z funkcjonalności Serwisu.

Kiedy niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie?

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których W Przestrzeni-Instytut Rozwoju, jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe w ramach działalności sprzedażowej. Dotyczy to zarówno przypadków, w których przetwarzanie danych osobowych następuje po pozyskaniu ich bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i wtedy, gdy dane osobowe pozyskane zostały z innych źródeł.

 

Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem ze Serwisu

W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze Serwisu, Administrator pozyskuje, przechowuje i przetwarza dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług. Administrator pozyskuje również informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Pozyskiwanie, przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych odbywa się zgodnie z niżej wskazanymi celami.

Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych w Serwisie

1. Dane osobowe Użytkowników Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nieposiadające profilu w Serwisie) przetwarzane są przez Administratora:

 • celem świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie, udostępniania formularza kontaktowego oraz formularza celem wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

 • celem obsługi rejestracji (w tym spotkań, zapisy do grup, na terapie, badania itp.) dokonywanych w Serwisie, zgodnie z art.6 ust.1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

 • celem obsługi reklamacji, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

 • w celach analitycznych, statystycznych i optymalizacyjnych, polegających na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

2. Aktywność Użytkownika w związku z korzystaniem ze Serwisu, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemu monitorującego oraz obrazującego aktywność użytkowników w Serwisie (wewnętrznym lub zewnętrznym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informacje o zdarzeniach i działaniach w ramach Serwisu). Zebrane dane w logach, informacje przetwarzane w związku ze świadczeniem usług, Administrator przetwarza również w celach technicznych, w tym w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Zakup towaru lub usługi

1. Zakup towaru lub usługi przez Użytkownika Serwisu wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych obowiązkowych (stosownie oznaczonych w formularzu) jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi rezerwacji. Odmowa ich podania skutkuje natomiast brakiem realizacji rezerwacji. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne (nieobowiązkowe).

2. Cele przetwarzania danych osobowych:

 • celem realizacji złożonej rezerwacji – dla danych obowiązkowych: niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b RODO w zw. z art.9 ust.2 lit. b i h RODO; dla danych fakultatywnych: zgoda dysponenta danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 9 ust.1 lit. a i h RODO;

 • celem realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

 • w celach analitycznych, statystycznych i optymalizacyjnych, polegających na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;

 • celem ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f RODO w zw. z art. 9 ust.2 lit. f i g RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Formularze kontaktowe 

1. W ramach funkcjonalności Serwisu, Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim, przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie przez Użytkownika z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do kontaktu zwrotnego i udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Użytkownik jest uprawniony do podania również innych danych w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych osobowych (stosownie oznaczonych w formularzu) jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania. Odmowa ich podania skutkuje brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne (nieobowiązkowe).

2. Cele przetwarzania danych osobowych:

 • celem identyfikacji nadawcy oraz obsługi przesłanego zapytania, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania usługi, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed świadczeniem usługi;

 • w celach analitycznych, statystycznych i optymalizacyjnych poprzez prowadzenie statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu oraz w celu doskonalenia jego funkcjonalności oraz usprawniania procesu obsługi klienta, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Marketing 

1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, polegających na;

 • kierowaniu do Użytkowników, za ich wyraźną, uprzednią i odwoływalną w każdym czasie zgodą e-mailowych i/lub smsowych przypomnień o zarezerwowanych wizytach, powiadomień o aktualnych wydarzeniach w ramach Serwisu, zmianach w ofercie oraz planowanych akcjach promocyjnych, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe;

 • prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).

2. Działania marketingowe prowadzone są za uprzednią, wyraźną i bezpośrednią zgodą Użytkownika wyrażoną poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza. Udzielona zgoda może być przez Użytkownika cofnięta lub zmodyfikowana w dowolnym momencie. Z chwilą cofnięcia udzielonej zgody, Administrator zaprzestaje wykorzystywać dane osobowe Użytkownika do celów marketingowych.

Automatyczne przetwarzanie danych osobowych 

1. Informacje, które gromadzi Administrator w związku z korzystaniem z Serwisu mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osoby fizycznej żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację. Szczególną wagę Administrator przykłada do kwestii profilowania i wskazuje, że:

 • na potrzeby profilowania, nie przetwarza żadnych danych sensytywnych (wrażliwych),

 • na potrzeby profilowania, przetwarza z reguły dane, które uprzednio podlegały pseudonimizacji lub takie dane, które zostały zagregowane,

 • jeśli nie ma możliwości osiągnąć celu inaczej, niż poprzez profilowanie danych osobowych nie zpseudonimizowanych lub niezagregowanych, wykorzystywane są do tego typowe dane: adres e-mail i IP lub cookies

 • profilowanie dokonywane jest w celu analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań osób korzystających ze Serwisu lub produktów lub usług i dopasowywania treści znajdujących się w Serwisie lub produktach, do tych preferencji

 • profilowanie dokonywane jest w celach marketingowych, tj. dopasowanie oferty usług i marketingu do ww. preferencji.

Okres przetwarzania danych osobowych 

1. Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora, zależny jest od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, realizacji zamówienia lub realizowania zgłoszenia. Zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, następuje w chwili wycofania wyrażonej zgody na ich przetwarzanie lub zgłoszenie przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. Zaprzestanie przetwarzania danych osobowych następuje również samoczynnie, w przypadku realizacji celu, w ramach którego następowało ich gromadzenie i przetwarzanie.

2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w związku z realizacją obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, jak również w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi. Po upływie okresu przetwarzania dane ulegają nieodwracalnemu usunięciu lub zanonimizowaniu.

3. Ogólnie, czas przez jaki przetwarzane są dane osobowe jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

4. Co do zasady, Administrator nie będzie przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy, niż wynika to z podstaw prawnych i/lub zgód Użytkowników. I tak:

 • w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez Użytkownika;

 • w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu Administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacji, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;

 • w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy;

 • w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy maksymalnie 10 lat.

Uprawnienia użytkownika 

1. Podmiotom, których dotyczą przekazane i przetwarzane dane osobowe przysługują następujące prawa:

 • prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – dysponent danych osobowych poprzez zgłoszenie żądania kierowanego do Administratora otrzymuje informacje o przetwarzaniu jego danych osobowych, o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych przez Administratora oraz o podmiotach, którym dane osobowe dysponenta są ujawniane. Informacja ta zawiera również wzmiankę o planowanym terminie usunięcia posiadanych przez Administratora danych;

 • prawo uzyskania kopii danych – dysponent danych osobowych poprzez zgłoszenie żądania kierowanego do Administratora otrzymuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących zgłaszającego żądanie;

 • prawo do sprostowania – dysponent danych osobowych poprzez zgłoszenie żądania kierowanego do Administratora może żądać usunięcia ewentualnych niezgodności lub błędów dotyczących przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnienia ich lub aktualizacji jeśli dane owe są kompletne lub uległy zmianie;

 • prawo do usunięcia danych – dysponent danych osobowych poprzez zgłoszenie żądania kierowanego do Administratora może żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

 • prawo do ograniczenia przetwarzania – dysponent danych osobowych poprzez zgłoszenie żądania kierowanego do Administratora może żądać zaprzestania dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które dysponent wyraził zgodę oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. do momentu wydania właściwej decyzji organu nadzorczego, zezwalającego na dalsze przetwarzanie danych);

 • prawo do przenoszenia danych – dysponent danych osobowych poprzez zgłoszenie żądania kierowanego do Administratora, może żądać wydania przetwarzanych danych osobowych w formacie umożliwiającym ich odczyt przez komputer dysponentowi, lub wskazanemu przez dysponenta podmiotowi trzeciemu, o ile istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak i podmiotu wskazanego przez dysponenta, na rzecz którego ma dojść do przekazania danych;

 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – dysponent danych osobowych poprzez zgłoszenie żądania kierowanego do Administratora może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych w celach marketingowych. Sprzeciw nie wymaga uzasadnienia;

 • prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – dysponent danych osobowych poprzez zgłoszenie żądania kierowanego do Administratora może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw wymaga uzasadnienia oraz podlega rozpatrzeniu przez Administratora;

 • prawo wycofania zgody – dysponent danych osobowych poprzez zgłoszenie żądania kierowanego do Administratora może w każdym czasie cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody przez dysponenta;

 • prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, dysponent danych osobowych, którego dane dotyczą, jest uprawniony do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Wniosek dotyczący realizacji praw dysponentów danych osobowych, można złożyć drogą elektroniczną na adres: instytutwprzestrzeni@gmail.com

2. Wniosek powinien zawierać oznaczenie dysponenta danych osobowych oraz wskazywać, czego dotyczy żądanie, w szczególności:

 • wskazywać, z jakiego uprawnienia chce skorzystać wnioskodawca;

 • wskazywać, jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie;

 • precyzować, jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie.

3. W przypadku, gdy Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować wnioskodawcy w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

4. Administrator udziela odpowiedzi w terminie 30 dni od daty wpływu wniosku. W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji, o których mowa w ust.4 termin ten biegnie od uzyskania ich od dysponenta. W razie konieczności przedłużenia okresu rozpatrzenia wniosku, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

5. Administrator udziela odpowiedzi w formie, w jakiej dysponent złożył wniosek do Administratora, o ile ten wniosek nie precyzuje formy, jaką powinna posiadać odpowiedź.

Odbiorcy danych 

1. W związku z realizacją usług dane osobowe Użytkowników będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierzy, operatorzy pocztowi.

2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

Bezpieczeństwo danych osobowych 

1. Administrator w sposób bieżący prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, celem zapewnienia należytego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych przekazywanych i przetwarzanych na zlecenia Administratora przez podmioty trzecie.

 

Polityka cookies 

1. Automatyczne gromadzenie danych:

 • gromadzeniu automatycznemu podlegają dane przekazywane przez urządzenie użytkownika, wykorzystywane do komunikacji z serwerami Administratora.

 • do danych, wskazanych ustępem poprzedzającym należą m.in.:

- adres IP;

- dane geolokacyjne;

- informacje o używanym systemie i przeglądarce internetowej;

- inne dane wykorzystywane celem tworzenia i zobrazowania statystyk ruchu internetowego w Serwisach.

 • dane określone ustępem poprzedzającym są gromadzone i przetwarzane w celu analizy zakresu i uczęszczalności oraz optymalizacji struktury i treści Serwisu.

2. Rodzaje wykorzystywanych cookies:

 • Stosowane przez Administratora pliki cookies są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika.

 • Poprzez pliki wskazane ustępem poprzedzającym nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

 • Pliki cookies Administratora pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika na stosowanych przez niego urządzeniach i dostosować Serwis indywidualnie do stosowanej konfiguracji sprzętowej i programowej Użytkowników.

 • Stosowane pliki cookies zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu Użytkownika oraz przypisaną wartość.

 • Administrator wykorzystuje następujące typy plików cookies:

- pliki cookies sesyjne (tymczasowe) – przechowywane na urządzeniu Użytkownika, pozostające na nim do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zamknięcie przeglądarki powoduje trwałe usunięcie z pamięci urządzenia z zapisanych plików;

- pliki cookies trwałe – przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostające tam do momentu ich skasowania przez właściwą funkcjonalność przeglądarki. Zakończenie sesji przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia.

 • Mechanizm plików cookies określonych w ustępie poprzedzającym nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

 • Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia poprzez odpowiednie skonfigurowanie użytkowanej przeglądarki.

 • Wyłączenie lub ograniczenie wykorzystywania plików cookies może spowodować częściową lub całkowitą niedostępność Serwisu.

3. Cele w jakich wykorzystywane są pliki cookies:

 • Administrator wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:

- konfiguracji Serwisu, rozumianej jako dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;

- analiz i badań oraz audytu oglądalności, poprzez zbieranie ogólnych i anonimowych danych statystycznych, tworzenia anonimowych statystyk za pośrednictwem narzędzi analitycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

- świadczenia usług reklamowych poprzez prezentowanie przekazów reklamowych dostosowanych do preferencji Użytkownika.

4. Określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez pliki cookies:

 • Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika;

 • zmiany ustawień, o których mowa w ustępie poprzedzającym, Użytkownik może dokonać za pomocą właściwych ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji wykorzystywanej usługi;

 • Użytkownik ma możliwość dokonania zmiany stosowanych ustawień w szczególności w sposób umożliwiający blokowanie automatycznej obsługi plików cookies bądź informujący Użytkownika o każdorazowym zamieszczeniu plików cookies na wykorzystywanym przez niego urządzeniu;

 • szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej), jak również w plikach pomocy technicznej;

 • Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej.

5. Łącza do Serwisów internetowych podmiotów trzecich:

 • zamieszczone w Serwisie odsyłacze mogą przekierowywać Użytkownika na inne strony internetowe, również na Serwisy innych firm stowarzyszonych lub współpracujących z Administratorem;

 • w przypadku Serwisów podmiotów trzecich, może obowiązywać inna polityka prywatności różniąca się od niniejszej.

Zmiana polityki prywatności 

1. Administrator zastrzega sobie prawo modyfikacji niniejszego dokumentu zgodnie z aktualnie prowadzoną Polityką Prywatności. Dokument w formie zmodyfikowanej obowiązuje od daty jego ogłoszenia w Serwisie.

2. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Pozostałe pytania, wątpliwości 

W razie jakichkolwiek pytań, zastrzeżeń lub wątpliwości dotyczących treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu przetwarzania danych osobowych przez Administratora, prosimy o przesłanie wiadomosci wraz ze szczegółowymi informacjami na adres: instytutwprzestrzeni@gmail.com Wszelkie otrzymane wiadomości zostaną rozpatrzone i zostanie na nie udzielona odpowiedź.

bottom of page